AkustiX

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę ochrony danych osobowych gromadzonych przez AkustiX Sp. z o.o. w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

AkustiX Sp. z o.o. prowadzi system ochrony danych wg następujących elementów:

  • identyfikacja zasobów danych osobowych,
  • prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych,
  • działanie zgodne z wykładnią prawa,
  • spełnienie obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane oraz realizacja otrzymanych żądań,
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych oraz analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych.
POWIADOMIENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

AkustiX Sp. z o.o. przetwarza dane, tj. gromadzi je, przetwarza i przesyła, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe niezbędne do realizacji zleceń i transakcji są przechowywane przez nas i przesyłane do usługodawców tylko w wymiarze koniecznym do przetworzenia tychże zleceń i transakcji.

W ramach świadczonych usług dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, które uwzględnione będą w realizacji zamówienia, np. kontrahentom, dostawcom usług informatycznych lub firmie prowadzącej obsługę księgową. W takiej sytuacji ograniczamy się do danych niezbędnych do świadczenia danej usługi i dbamy, aby ich przekazanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. AkustiX Sp. z o.o. przekaże dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które zobowiązały się do ich ochrony i przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto AkustiX Sp. z o.o. może zostać zmuszona do ujawnienia danych osobowych i powiązanych informacji, stosując się do nakazu prawnego lub sądowego. W tym przypadku zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Klient/użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie, pisemnie lub elektronicznie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMOWANIE O NOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

W ramach relacji między AkustiX Sp. z o.o., a klientem/użytkownikiem, spółka w zakresie dozwolonym przez prawo może informować o swoich usługach, szkoleniach i innych wydarzeniach, które są podobne do usług zakupionych przez klienta, bądź do bezpośrednio powiązanych usług. Ponadto AkustiX Sp. z o.o., może kontaktować się z klientem / użytkownikiem, aby gromadzić opinie zwrotne o usługach, szkoleniach i innych wydarzeniach, które klient / użytkownik zakupił lub w których uczestniczył w celu doskonalenia tychże produktów, usług, szkoleń i wydarzeń.

DANE KONTAKTOWE DO KOORDYNATORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE AKUSTIX SP. Z O.O.

Wnioski związane z ochroną danych należy kierować na adres:
Tomasz Kaczmarek
Akustix Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 54
62-081 Przeźmierowo

Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych):
rodo@akustix.pl
Kontakt telefoniczny:
61 6256 800