AkustiX

Laboratorium

Zakres akredytacji

Laboratorium AkustiX posiada akredytację PCA na następujące metody badawcze:
 1. Pomiar równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach w budynkach
 2. Pomiary hałasu od wyposażenia technicznego w budynkach
 3. Pomiar czasu pogłosu i powiązanych parametrów pomieszczeń w budynkach różnych typów
 4. Pomiary hałasu przemysłowego (w tym impulsowego) – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 5. Pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 6. Pomiary hałasu od lotnisk (w tym monitoring ciągły) – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 7. Pomiar hałasu od napowietrznych linii energetycznych
 8. Pomiar mocy i energii akustycznej maszyn i urządzeń w warunkach terenowych
 9. Pomiar mocy i energii akustycznej urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych
 10. Pomiar poziomu dźwięku A na stanowisku operatora/obserwatora – urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 11. Pomiary terenowe skuteczności akustycznej ekranów
 12. Pomiary terenowe in-situ izolacyjności akustycznej ekranów akustycznych
 13. Pomiary terenowe in-situ własności dźwiękochłonnych ekranów akustycznych
 14. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych w budynkach
 15. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (elewacji) i ich elementów
 16. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 17. Oddziaływanie drgań na budynki – pomiary maksymalnej amplitudy przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 18. Oddziaływanie drgań na ludzi w budynkach – pomiary wartości skutecznej przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 19. Ocena wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy – pomiary wskaźnika SPBI
 20. Pomiary laboratoryjne skuteczności tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi

Ze szczegółami zakresu akredytacji AB 1162 oraz metod pomiarowych można zapoznać się w serwisie internetowym Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat laboratorium).

Ponadto Laboratorium AkustiX wykonuje następujące badania i pomiary akustyczne:

 • Ocena zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach wyposażonych w nagłośnienie
 • Pomiar pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów budowlanych w polu pogłosowym

Aparatura pomiarowa

Laboratorium - pomiary akustyczne
Laboratorium Badawcze AkustiX posiada nowoczesną aparaturę pomiarową, na którą składają się m.in.:
 • mierniki poziomu dźwięku klasy 1 firm: SVANTEK, Sonopan i B&K,
 • kalibratory akustyczne klasy 1 firm: SONOPAN, SVANTEK, B&K,
 • stacje meteo firm: DAVIS typ Vantage PRO2, Technoline, SOENS
 • zestaw do generacji i rejestracji dźwięku do pomiarów akustyki architektonicznej oraz izolacyjności i współczynnika odbicia ekranów przeciwhałasowych, na który składa się:
  • wzmacniacz firmy CROWN typ XTi1000,
  • 18-kanałowy Interfejs Audio,
  • komputer PC,
  • dwunastościenne źródło dźwięku firmy AkustiX typ ODS-1,
  • jednoprzetwornikowe źródło dźwięku firmy AkustiX typ SDS-2,
  • macierz mikrofonowa firmy AkustiX typ RM-1,
 • Karty pomiarowe do akwizycji danych audio i drgań firmy National Instruments,
 • trójosiowe przetworniki drgań firmy PCB PIEZOTRONICS o czułości 1 V/g
 • jednoosiowe wysoko czułe sejsmiczne przetworniki drgań firmy WILCOXON o czułości 10 V/g
 • wzbudnik (kalibrator) drgań
 • dalmierze laserowe firmy LEICA,
 • kable mikrofonowe, statywy mikrofonowe o wysokości do 7,5m, miary oraz inna aparatura pomocnicza,
 • oprogramowanie Room Capture, INM, AEDT, SoundPlan, MATLAB, Son Architekt, Arc GIS, Bentley Map, QGIS, SAGA GIS oraz autorski program do prognozowania hałasu w środowisku zewnętrznym,
 • stukacz wzorcowy
 • radary do pomiaru prędkości firmy Bushnell
 • odbiorniki ADS-B Kinetic Avionics do akwizycji danych o ruchu lotniczym
 • komora do pomiarów akustycznych sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego

Aparatura pomiarowa podlega okresowemu sprawdzaniu i wzorcowaniu w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.