AkustiX

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219